Information om personuppgiftsbehandling

Nämnden vill lämna dig följande information angående behandling av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kommer att behandlas inom ramen för den ansökan du nu har kommit med till nämnden samt fortsättningsvis i nödvändig utsträckning inom ramen för den ärendehantering det kan föranleda.

Nämndens dataskyddsombud når du på tel. 018-471 74 00 eller på e-postadress registrator@uppsala.epn.se. Om du har några frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till den personuppgiftsansvarige eller till dataskyddsombudet.

Nämnden behandlar dina personuppgifter med stöd av art. 6.1.e i Dataskyddsförordningen, dvs. på den grunden att det är en uppgift av allmänt intresse samt myndighetsutövning. De som kan komma att få del av uppgifterna är medarbetare på nämnden eller andra som behöver få del av dem vid handläggningen av ärenden. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut vid en begäran om utlämnande av allmän handling om de inte omfattas av sekretess. Dina personuppgifter kommer att behandlas av nämnden så länge de behövs.

Uppgifter i allmänna handlingar kommer bli föremål för arkivering så länge det är föreskrivet om arkivering enligt den arkivrättsliga lagstiftningen.

 

Rätt till att begära rättelse, radering, begränsning och invändning

Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas.

Du har också ha rätt att begära radering av personuppgifter.

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter och att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter.

Rättigheterna är starkt begränsade under ett ärendes pågående handläggning. Rättigheterna begränsas också av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar inte får ändras eller förstöras.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer nämnden att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte. 

 

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att nämnden har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål.

Sidansvarig: kansli@cepn.se

Anslagstavla

2018-11-20

Protokoll 2018-11-07

Övrig avdelning
2018-11-14

Protokoll 2018-10-31

Medicinsk avdelning 1
2018-10-30

Protokoll 2018-10-17

Medicinsk avdelning 2
2018-10-23

Protokoll 2018-10-10

Övrig avdelning
2018-10-18

Protokoll 2018-10-03

Medicinsk avdelning 1