Ansökan

Här följer information om vad ansökan ska innehålla.

Ansökan med bilagor ska bestå av ett originaldokument (enkelsidigt, ej ihophäftad). Kopior av ansökan behöver inte längre insändas. Bilagorna märks med nummer som motsvarar blankettens bilageförteckning, punkt 9. Undvik gem, plastfickor, mappar, pärmar eller liknande.

Ange e-postadress även till behörig företrädare för forskningshuvudmannen under punkt 1:2 så att beslut kan expedieras per e-post.

Obligatoriska bilagor är bilaga 2 (forskningsplan), bilaga 9 (resursintyg) och bilaga 10 (CV). Övriga bilagor insänds i förekommande fall.

För mer information, se dokumenten Vägledning till ansökan, Vägledning till forskningspersoninformation och Vägledning till forskningsplan samt FAQ.

För information om ändringsansökan, se dokumentet Vägledning till ansökan (under rubriken Ansökan om ändring) samt FAQ nr. 2 och 3.

Etikprövningsnämnderna arbetar för att ersätta pappersansökan med en elektronisk ansökan baserad på ärendehanteringssystemet Prisma, vilket ägs gemensamt av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. När detta införts kommer vi inte längre ta emot ansökningar i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan. Det är i dagsläget tyvärr oklart när systemet kan tas i drift.

Betalning

Avgiften för ny ansökan är 5 000 kronor eller 16 000 kronor, se ansökningsblanketten. Avgiften för ändringsansökan är 2 000 kronor.

Betalning ska ske till nämndens bankgiro med en tydlig referens som anger vilken ansökan som avses. Vid ny ansökan anges lämpligen ansvarig forskarens namn och början på projekttiteln. Vid ändringsansökan anges lämpligen ansvarig forskarens namn och nämndens diarienummer på den ursprungliga ansökan. Det går inte att betala för flera ansökningar samtidigt.

Om det är oklart för nämnden vilken ansökan inbetalningen avser kan handläggningstiden fördröjas.

Betalning av avgift:
Bankgiro:793-7105

Betalning av avgift från utlandet:
IBAN: SE3212000000012810105634
Swift: DABASESX
Danske Bank
Box 7523
103 92 Stockholm

Beslut

Efter att ansökan behandlats publiceras protokollet från sammanträdet (se Anslagstavlan och Protokoll). Av protokollet framgår vissa uppgifter om ansökan såsom sökande forskningshuvudman, projekttitel, namn på ansvarig forskare samt nämndens beslut. De särskilt uppsatta besluten expedieras via e-post till ansvarig forskare och behörig företrädare för forskningshuvudmannen (vid ändringsansökan endast till ansvarig forskare). Målsättningen är att protokoll och beslut ska vara klara inom 14 dagar efter sammanträdet.

Handlingar för kännedom

Nämnden prövar forskning enligt etikprövningslagen men har inget uppföljningsansvar och kräver inte heller någon rapportering, varken under eller efter forskningsstudien. Handlingar för kännedom diarieförs inte och föranleder ingen åtgärd. Nämnden gallrar s.k. SUSAR enligt Riksarkivets RA-MS 2016:48 (efter 1 år) och övriga handlingar för kännedom enligt Riksarkivets RA-FS 1991:6, ändrad 1997:6 och 2012:2 (vid inaktualitet dvs. direkt).

Anslagstavla

2017-11-14

Protokoll 2017-11-01

Medicinsk avdelning 1
2017-10-30

Elektronisk ansökan – införandet försenas

Enligt tidigare planering skulle ett system med elektronisk ansökan införas från och med den 1 mars 2018. Systemet baseras på ärendehanteringssystemet Prisma, vilket ägs gemensamt av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. Ägarna har nu beslutat att inte prioritera utvecklingen för etikprövningsnämnderna, vilket medför att erforderlig programmering inte hinns med till det planerade startdatumet. Det är för närvarande oklart när ett system med elektronisk ansökan kan tas i drift.
2017-10-26

Protokoll 2017-10-18

Medicinsk avdelning 2