Ansökan

Ansökan med bilagor ska skrivas på svenska (endast forskningsplan kan skrivas på engelska) och insändas i form av ett enkelsidigt originaldokument. Kopior av ansökan behöver inte längre insändas. Bilagorna märks med nummer som motsvarar ansökans förteckning över bilagor (punkt 9). Obligatoriska bilagor är forskningsplan (bilaga 2), resursintyg (bilaga 9) och CV (bilaga 10). Övriga bilagor insänds i förekommande fall. Undvik häftklamrar, gem, plastfickor, mappar, pärmar och liknande.

För mer information om ansökan, se dokumenten Vägledning till ansökan, Vägledning till forskningsplan, Vägledning till forskningspersonsinformation och Stödmall forskningspersonsinformation samt FAQ.

Ändringsansökan kan göras i brevform, ska skrivas på svenska och insändas i form av ett enkelsidigt originaldokument. Diarienummer och projekttitel för den tidigare godkända etikprövningsansökan ska anges tillsammans med en förklaring till vad ändringen gäller och skälen till förändringen. Relevanta handlingar ska bifogas ändringsansökan exempelvis resursintyg vid tillägg av center, CV vid byte av ansvarig forskare, ändrad forskningsplan eller forskningspersonsinformation. Om förändring görs i tidigare insänd handling ska förändringen vara markerad så att det klart framgår vad som ändrats. Undvik häftklamrar, gem, plastfickor, mappar, pärmar och liknande.

För mer information om ändringsansökan, se dokumentet Vägledning till ansökan (under rubriken Ansökan om ändring) samt FAQ nr. 2 och 3.

Etikprövningsnämnderna arbetar för att ersätta etikprövningsansökan i pappersform med ett elektronisk ansökningsförfarande i ärendehanteringssystemet Prisma. När det har införts kommer etikprövningsansökan inte längre tas emot i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan. Läs mer under fliken Kommande elektroniska ansökan på Startfliken https://www.epn.se/start/kommande-elektroniska-ansoekan/

Betalning

Avgiften för ny ansökan är 5 000 kronor eller 16 000 kronor, se ansökningsblanketten. Avgiften för ändringsansökan är 2 000 kronor.

Betalning ska ske till nämndens bankgiro med en tydlig referens som anger vilken ansökan som avses. Vid ny ansökan anges lämpligen ansvarig forskarens namn och början på projekttiteln. Vid ändringsansökan anges lämpligen ansvarig forskarens namn och nämndens diarienummer på den ursprungliga ansökan. Det går inte att betala för flera ansökningar samtidigt.

Om det är oklart för nämnden vilken ansökan inbetalningen avser kan handläggningstiden fördröjas.

Betalning av avgift:
Bankgiro:793-7105

Betalning av avgift från utlandet:
IBAN: SE3212000000012810105634
Swift: DABASESX
Danske Bank
Box 7523
103 92 Stockholm

Protokoll och beslut

Efter att ansökan behandlats publiceras protokollet från sammanträdet (se Anslagstavlan och Protokoll). Av protokollet framgår vissa uppgifter om ansökan såsom sökande forskningshuvudman, projekttitel och nämndens beslut. De särskilt uppsatta besluten expedieras via e-post till ansvarig forskare och behörig företrädare för forskningshuvudmannen (vid ändringsansökan endast till ansvarig forskare). Målsättningen är att protokoll och beslut ska vara klara inom 14 dagar efter sammanträdet.

Handlingar för kännedom

Nämnden prövar forskning enligt etikprövningslagen men har inget uppföljningsansvar och kräver inte heller någon rapportering, varken under eller efter forskningsstudien. Handlingar för kännedom diarieförs inte och föranleder ingen åtgärd. Nämnden gallrar s.k. SUSAR enligt Riksarkivets RA-MS 2016:48 (efter 1 år) och övriga handlingar för kännedom enligt Riksarkivets RA-FS 1991:6, ändrad 1997:6 och 2012:2 vid inaktualitet dvs. direkt.

Anslagstavla

2018-11-20

Protokoll 2018-11-07

Övrig avdelning
2018-11-14

Protokoll 2018-10-31

Medicinsk avdelning 1
2018-10-30

Protokoll 2018-10-17

Medicinsk avdelning 2
2018-10-23

Protokoll 2018-10-10

Övrig avdelning
2018-10-18

Protokoll 2018-10-03

Medicinsk avdelning 1