Information om personuppgiftsbehandling

Nämnden vill lämna dig följande information angående behandling av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kommer att behandlas inom ramen för den ansökan du nu har kommit med till nämnden samt fortsättningsvis i nödvändig utsträckning inom ramen för den ärendehantering det kan föranleda.

Nämndens dataskyddsombud når du på e-postadress epn@adm.umu.se. Om du har några frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till den personuppgiftsansvarige eller till dataskyddsombudet.

Nämnden behandlar dina personuppgifter med stöd av art. 6.1.e i Dataskyddsförordningen, dvs. på den grunden att det är en uppgift av allmänt intresse samt myndighetsutövning. De som kan komma att få del av uppgifterna är medarbetare på nämnden eller andra som behöver få del av dem vid handläggningen av ärenden. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut vid en begäran om utlämnande av allmän handling om de inte omfattas av sekretess. Dina personuppgifter kommer att behandlas av nämnden så länge de behövs.

Uppgifter i allmänna handlingar kommer bli föremål för arkivering så länge det är föreskrivet om arkivering enligt den arkivrättsliga lagstiftningen.

 

Rätt till att begära rättelse, radering, begränsning och invändning

Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas.

Du har också ha rätt att begära radering av personuppgifter.

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter och att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter.

Rättigheterna är starkt begränsade under ett ärendes pågående handläggning. Rättigheterna begränsas också av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar inte får ändras eller förstöras.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer nämnden att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte. 

 

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att nämnden har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål.

Sidansvarig: kansli@cepn.se

Anslagstavla

2017-10-30

Digital ärendehantering - införandet försenas

Enligt tidigare planering skulle ett system med elektronisk ansökan införas från och med den 1 mars 2018. Systemet baseras på ärendehanteringssystemet Prisma, vilket ägs gemensamt av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. Ägarna har nu beslutat att inte prioritera utvecklingen för etikprövningsnämnderna, vilket medför att erforderlig programmering inte hinns med till det planerade startdatumet. Det är för närvarande oklart när ett system med elektronisk ansökan kan tas i drift.
2017-09-20

Stödmall - Utformning av forskningspersonsinformation

Nu finns en stödmall för utformning av forskningspersonsinformation tillgänglig. Du hittar den under Snabblänkar till dokument, på höger sida.
2015-08-06

Antal kopior

Tack vare att flera ledamöter i Umeås nämnd nu tar del av ansökningar digitalt behövs inte längre 17 kopior av en ny ansökan, utan endast tre stycken.