Ansökan

Här följer information om vad ansökan ska innehålla. Observera att avgift för prövning ska vara nämnden tillhanda för att ansökan ska anses som komplett och kunna behandlas

En ny ansökan ska inlämnas i ett original och tre kopior. Originalet ska vara enkelsidigt med underskrifter i original, ej häftat. Kopiorna ska vara sorterade i en ansökan per bunt, häftade och gärna dubbelsidigt kopierade.

Bilagorna ska numreras enligt bilageförteckningen i ansökningsblanketten. Bilagor som är obligatoriska för samtliga ansökningar är:

  • Bilaga 2, forskningsplan. Den kan vara skriven på engelska, i övrigt ska ansökan vara skriven på svenska.

  • Bilaga 9, resursintyg. Av intyget ska framgå att det vid enheten finns sådana strukturella, ekonomiska och personella resurser som fodras för att garantera forskningspersonernas säkerhet under genomförandet av studien. I det fall forskningen endast avser behandling av redan insamlade personuppgifter avser intyget resurser för att säkerställa forskningspersonernas integritet, datasekretess.

  • Bilaga 10, CV från ansvarig forskare som anges under 1:3.

Bilagor för fackmän, som till exempel Clinical Trial Protocol, Investigator's Brochure, inges i ett exemplar.
Gemensam EU-blankett inges i ett exemplar.

Mer information finns i dokumenten Vägledning till ansökan, Vägledning till forskningspersonsinformation och Vägledning till forskningsplan/forskningsprotokoll (program) under snabblänkar till höger. Information finns även på sidan med vanliga frågor och svar - FAQ

Ändringsansökningar
Ändringsansökningar till tidigare studier ska inges i ett exemplar i form av ett brev med hänvisning till tidigare godkänd studie. Dessa granskas löpande av ordförande och vetenskaplig sekreterare i samråd och kan därmed lämnas in vilken dag som helst.

Betalning

Betalning ska ske till nämndens bankgirokonto i god tid. Om en ansökan saknar inbetald avgift dagen före sammanträde, hänskjuts ansökan till nästkommande sammanträde. Beakta era utbetalningsrutiner gällande körningar och utbetalningsvillkor och att det generellt tar tre bankdagar innan avgiften når nämndens konto.

Vid inbetalningen är det viktigt att ange vilken ansökan som avses. Lämpligen anges ansvarig forskares namn (det namn som uppgetts under punkt 1:3 i ansökan) och/eller projekttitel. Det går inte att betala för flera ansökningar samtidigt, utan endast för en ansökan per betalning.

Ändrings- och tilläggsansökningar märks med nämndens diarienummer för ursprungsstudien.

Om det är oklart för nämnden vilken ansökan inbetalningen avser kan handläggningstiden fördröjas i onödan.

Avgiften för en ny ansökan är 5 000 SEK eller 16 000 SEK, i enlighet med vald ärendekategori.

Avgiften för en tilläggs- och ändringsansökan är 2 000 SEK.

Om en inbetald avgift efter tre månader inte kan kopplas till någon ansökan återbetalas den.

Organisationsnummer: 20 22 00-1586

Bankgironr för avgiften: 201-6038

Vid betalning från utlandet:
IBAN: SE 1112 0000 0001 2810 1046 54
Swiftcode: DABASESX
Bank: Danske Bank, Norrmalmstorg 1, Box 7523, 103 92 Stockholm

Anslagstavla

2017-10-30

Digital ärendehantering - införandet försenas

Enligt tidigare planering skulle ett system med elektronisk ansökan införas från och med den 1 mars 2018. Systemet baseras på ärendehanteringssystemet Prisma, vilket ägs gemensamt av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. Ägarna har nu beslutat att inte prioritera utvecklingen för etikprövningsnämnderna, vilket medför att erforderlig programmering inte hinns med till det planerade startdatumet. Det är för närvarande oklart när ett system med elektronisk ansökan kan tas i drift.
2017-09-20

Stödmall - Utformning av forskningspersonsinformation

Nu finns en stödmall för utformning av forskningspersonsinformation tillgänglig. Du hittar den under Snabblänkar till dokument, på höger sida.
2015-08-06

Antal kopior

Tack vare att flera ledamöter i Umeås nämnd nu tar del av ansökningar digitalt behövs inte längre 17 kopior av en ny ansökan, utan endast tre stycken.