Ansökan

Här följer information om vad ansökan ska innehålla. Observera att ansökan behandlas först när avgiften är betald. Bifoga gärna kvitto på betalning till ansökan för snabbare handläggning.

Ansökningsblankett med bilagor lämnas in i 18 exemplar. Sortera så att det blir 18 buntar där varje bunt innehåller en enskild ansökningsblankett med tillhörande bilagor. Buntarna ska vara häftade och/eller i plastfickor (inga lösa blad). Undvik pärmar, mappar och liknande. En av buntarna, den som innehåller ansökningsblanketten med underskrifter, ska vara enkelsidigt utskriven. Bilagorna märks med nummer, se blankettens punkt 9. Bilaga 2 (forskningsplan) och bilaga 10 (CV för ansvarig forskare) samt bilaga 9 (resursintyg från verksamhetschef/motsvarande) är obligatoriska och ska finnas med i alla 18 buntar. Bilagor för fackmän (t.ex. Clinical Trial Protocol, Investigator's Brochure) inges i 3 ex. Bilagor för fackmän kan vara skrivna på engelska.  

Om ni skickar ansökan i flera kuvert, numrera gärna försändelserna 1(2) och 2(2) eller på liknande sätt.

Mer information finns i dokumenten under "snabblänkar till dokument" och under "frågor och svar".

Handläggning

En komplett och betald ansökan behandlas normalt inom 60 dagar. Under semesterperioden juni, juli och augusti samt under årsskiftet kan handläggningen bli längre.

Beslut

Nämndens beslut expedieras inom 14 dagar efter sammanträdet via e-post till behörig företrädare och ansvarig forskare.

 

Ansökan om ändring

Vid ansökan om ändring av tidigare godkänd studie ska handlingarna skickas in i ett exemplar. Avgiften är 2 000 kronor. Ansökan ska vara skriven på svenska. Bifoga de dokument som behövs för att göra en korrekt bedömning av ansökan. T.ex. resursintyg vid tillägg av center, uppdaterad forskningspersonsinformation eller CV till ny ansvarig forskare.

Ansökan ska skrivas under av ansvarig forskare för studien, behörig företrädare för forskningshuvudmannen och/eller sponsorn.

För exempel på vad som kan avses med "väsentlig ändring", se Vägledning till ansökan under avsnittet Ansökan om ändring.

Vänligen betala avgiften strax innan eller i samband med att ansökan skickas in och bifoga kvitto på betald avgift med ansökan. Ansökan behandlas inte förrän avgiften har inkommit på vårt konto. Ange diarienumret på den ursprungliga ansökan alternativt namn på den ansvariga forskaren som betalningsreferens för att underlätta identifiering av betalning. Om det är oklart för nämnden vilken ansökan inbetalningen avser kan handläggningstiden fördröjas. 

Observera att om studien har godkänts före den 1 januari 2004 ska tidigare godkänd ansökan med beslutet om godkännande bifogas. I detta fall ska den nu gällande ansökningsblanketten också ifyllas i relevanta delar (hänvisning till bilagd tidigare ansökan kan göras) och undertecknas.

 

Etikprövningsnämnderna arbetar för att ersätta etikprövningsansökan i pappersform med ett elektronisk ansökningsförfarande i ärendehanteringssystemet Prisma. När det har införts (preliminärt 1 januari 2019) kommer etikprövningsnämnderna inte längre ta emot etikprövningsansökningar i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan. Läs mer under fliken Kommande elektroniska ansökan på Startfliken https://www.epn.se/start/kommande-elektroniska-ansoekan/

 

 

 

 

 

 

Anslagstavla

2018-11-06

Den 23:e november

Har kansliet stängt på grund av utbildning. Vi hänvisar våra besökare till Karolinska Institutets registrator. Måndag-torsdag: 9.00-11.30,13.00-15.30 Fredag: 9.00-11.30, 13.00 -15 Tfn: 08-524 865 95 Postadress: 171 77 Stockholm Besöksadress: Nobels väg 5. Vi har även en brevlåda i entrén till Tomteboda vägen 18A. Där kan man lämna ansökningar.
2018-08-27

Inbjudan till seminarium

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm och Stockholms medicinska biobank bjuder in till seminarium,