Ansökan

Här följer information om vad ansökan ska innehålla. Observera att ansökan behandlas först när avgiften är betald. Bifoga gärna kvitto på betalning till ansökan för snabbare handläggning.

Ansökningsblankett med bilagor lämnas in i 18 exemplar. Sortera så att det blir 18 buntar där varje bunt innehåller en enskild ansökningsblankett med tillhörande bilagor. Buntarna ska vara häftade och/eller i plastfickor (inga lösa blad). Undvik pärmar, mappar och liknande. En av buntarna, den som innehåller ansökningsblanketten med underskrifter i original, ska vara enkelsidigt utskriven. Bilagorna märks med nummer, se blankettens punkt 9. Bilaga 2 (forskningsplan) och bilaga 10 (CV för ansvarig forskare) samt bilaga 9 (resursintyg från verksamhetschef/motsvarande) är obligatoriska och ska finnas med i alla 18 buntar. Bilagor för fackmän (t.ex. Clinical Trial Protocol, Investigator's Brochure) inges i 3 ex. Bilagor för fackmän kan vara skrivna på engelska. Gemensam EU-blankett inges i 3 ex. 

Om ni skickar ansökan i flera kuvert, numrera gärna försändelserna 1(2) och 2(2) eller på liknande sätt.

Använd den uppdaterade ansökningsblanketten som du hittar här: Ansökningsblankett (docx)

Handläggning

En komplett och betald ansökan behandlas normalt inom 60 dagar. Under semesterperioden juni, juli och augusti samt under årsskiftet (dec/jan) kan handläggningen bli längre.

Beslut

Nämndens beslut expedieras inom 14 dagar efter sammanträdet.

Mer information finns i dokumenten Bilaga till ansökan, Vägledning till ansökan, Forskningspersonsinformation och Vägledning till forskningsplan/forskningsprotokoll (program) under snabblänkar till höger.

Ansökan om ändring

Vid ansökan som avser ändring av tidigare godkänd studie ska handlingarna skickas in i ett exemplar. Avgiften är 2 000 kronor. Ansökan ska vara skriven på svenska. Bifoga de dokument som behövs för att göra en korrekt bedömning av ansökan. T.ex. uppdaterad forskningspersonsinformation eller CV till ny ansvarig forskare.

Ansökan ska skrivas under av ansvarig forskare för studien, behörig företrädare för forskningshuvudmannen och/eller sponsorn.

För exempel på vad som kan avses med "väsentlig ändring", se Vägledning till ansökan under avsnittet Ansökan om ändring.

Vänligen betala avgiften innan ansökan skickas in och bifoga kvitto på betald avgift med ansökan. Ansökan behandlas inte förrän avgiften har inkommit på vårt konto. Ange diarienumret på den ursprungliga ansökan som betalningsreferens för att underlätta identifiering av betalning.

Observera att om studien har godkänts före den 1 januari 2004 ska tidigare godkänd ansökan med beslutet om godkännande bifogas. I detta fall ska den nu gällande ansökningsblanketten också ifyllas i relevanta delar (hänvisning till bilagd tidigare ansökan kan göras) och undertecknas.