Kommande elektroniska ansökan

Etikprövningsnämnderna arbetar för att ersätta etikprövningsansökan i pappersform med ett elektroniskt ansökningsförfarande i ärendehanteringssystemet Prisma. När det har införts kommer etikprövningsansökan inte längre tas emot i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan. Det elektroniska ansökningsförfarandet kommer att införas 1 januari 2019 i samband med att Etikprövningsmyndigheten startar sin verksamhet och de regionala etikprövningsnämnderna upphör.

Prisma ägs gemensamt av Vetenskapsrådet, Forte och Formas.

Organisationskonto

Forskningshuvudmannen måste framöver ha ett organisationskonto i Prisma med en utsedd organisationskontoansvarig.

Har forskningshuvudmannen redan ett organisationskonto i Prisma kan det användas även till att ansöka om etikprövning men organisationskontoansvarig måste ansöka om att få godkännande hos ytterligare myndighet (Etikprövningsmyndigheten) se Prismas webbplats https://prismasupport.research.se/organisationskonto/installningar.html

En forskningshuvudman som inte har ett organisationskonto anhåller om det på Prismas webbplats https://prisma.research.se/Start under knappen Anhåll om organisationskonto.

Signeringsstruktur

Organisationskontoansvarig (som själv måste ha eller skapa ett personkonto) bygger upp en signeringsstruktur med enheter och underenheter (hemvist) se Prismas webbplats https://prismasupport.research.se/organisationskonto/struktur.html

Organisationskontoansvarig bjuder in användare som bl.a. sköter signering se Prismas webbplats https://prismasupport.research.se/organisationskonto/anvandare.html Vilken information användaren ser och vad användaren har för behörighet beror på vilken roll användaren har getts på kontot. Ansökan ska förutom av forskaren signeras av behörig företrädare för forskningshuvudmannen. Behörig företrädare är t.ex. prefekt, enhetschef eller verksamhetschef. Forskningshuvudmannen bestämmer själv genom intern arbets- och delegationsordning eller genom fullmakt vem som är behörig att företräda forskningshuvudmannen.

Personkonto

Forskare som ska ansöka om etikprövning framöver måste ha ett personkonto i Prisma.

Har forskaren redan ett personkonto i Prisma kan det användas även till att ansöka om etikprövning.

En forskare som inte har ett personkonto skapar det på Prismas webbplats https://prisma.research.se/Start under knappen Skapa personkonto.

Det är forskaren som ansöker om etikprövning och i ansökningsformuläret anger forskningshuvudman och underenhet. Forskaren kan bjuda in medverkande forskare och administratörer och ge dessa antingen läsbehörighet eller redigeringsbehörighet. I Min profil i Prisma kan forskaren följa sin ansökan under en händelselogg.

Mer information

På Prismas webbplats https://prisma.research.se  finns mer information. Där finns exempelvis Prisma användarstöd med bl.a. Snabbguide samt Frågor och svar https://prismasupport.research.se/

Support

Om du behöver teknisk support med att skapa organisationskonto, signeringsstruktur eller personkonto ska du kontakta Prismas support https://prismasupport.research.se/skicka-din-fraga-till-prisma-support.html

Om du har frågor om det kommande ansökningsformuläret ska du kontakta den regionala etikprövningsnämnd i vars upptagningsområde forskningen ska ske, se kontaktuppgifter under fliken Kontakter på respektive regional etikprövningsnämnds flik.

Anslagstavla

2018-10-22

Elektroniskt ansökningsförfarande och nya Etikprövningsmyndigheten

Ett elektroniskt ansökningsförfarandet i Prisma kommer att införas 1 januari 2019 vilket sammanfaller med att de regionala etikprövningsnämnderna upphör och verksamheten 1 januari 2019 tas över av den nya Etikprövningsmyndigheten. Etikprövningsansökan kommer då inte tas emot i pappersform. För att en forskare fr.o.m. 1 januari 2019 ska kunna ansöka om etikprövning måste forskaren själv ha ett personkonto i Prisma och forskningshuvudmannen måste ha ett organisationskonto i Prisma med en organisationskontoansvarig som byggt upp en signeringsstruktur. Sökande forskare/forskningshuvudmän bör se över om ni redan har ett personkonto/organisationskonto i Prisma eller inte. Forskningshuvudmän som redan har ett organisationskonto i Prisma bör se över om befintliga signeringsstruktur är tillräcklig eller om den behöver förändras. Avgiften kommer fr.o.m. 1 januari 2019 inte att kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan.
2018-05-09

EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Den 25 maj 2018 ska EU:s dataskyddsförordning (GDPR) börja tillämpas. Det innebär att det blir samma dataskyddsregler i hela EU. Dataskyddsförordningen kräver att det finns rättslig grund för all behandling av personuppgifter. Den enskilde individen får större kontroll över sina personuppgifter bland annat genom stärkt rätt att få ut uppgifter som man själv har lämnat, men också möjligheten att få information rättad eller att begränsa behandlingen av personuppgifter. Etikprövningsnämnderna har med anledning av den nya dataskyddsförordningen uppdaterat dokumentet "Vägledning till forskningspersonsinformation". Av dokumentet framgår under punkt 7 vilken information som ska lämnas till forskningspersonerna när dataskyddsförordningen börjar tillämpas. Även dokumentet "Stödmall forskningspersonsinformation" har uppdaterats (2018-05-18).