Kommande elektroniska ansökan

Etikprövningsnämnderna arbetar för att ersätta etikprövningsansökan i pappersform med ett elektronisk ansökningsförfarande i ärendehanteringssystemet Prisma. När det har införts (prelimärt 1 september 2018) kommer etikprövningsnämnderna inte längre ta emot etikprövningsansökningar i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan.

Prisma ägs gemensamt av Vetenskapsrådet, Forte och Formas.

Organisationskonto

Alla forskningshuvudmän som ska ansöka om etikprövning framöver (preliminärt fr.o.m. 1 september 2018) måste ha ett organisationskonto i Prisma. Sökande kopplar sin etikprövningsansökan till en forskningshuvudman och en hemvist som forskningshuvudmannen har satt upp. Till organisationskontot knyts användare som sköter signeringar. Vilken information man ser och vad man har behöriget att göra beror på vilken roll man har på kontot. Har forskningshuvudmannen redan ett organisationskonto i Prisma kan det användas även till att ansöka om etikprövning.

Signeringsstruktur

Forskningshuvudmannen utser organisationskontoansvarig som bygger upp en signeringsstruktur med enheter och underenheter (hemvist).

Personkonto

Alla forskare som ska ansöka om etikprövning framöver (preliminärt fr.o.m. 1 september 2018) måste ha ett personkonto i Prisma. Har forskaren redan ett personkonto i Prisma kan det användas även till att ansöka om etikprövning.

Mer information

På Prismas webbplats https://prisma.research.se  finns mer information. Där finns exempelvis Prisma användarstöd med bl.a. Snabbguide samt Frågor och svar https://prismasupport.research.se/.

Support

Om du behöver teknisk support med att skapa organisationskonto, signeringsstruktur eller personkoto ska du kontakta Prismas support https://prismasupport.research.se/skicka-din-fraga-till-prisma-support.html

Om du har frågor om ansökningsformuläret (när det finns) ska du kontakta den regionala etikprövningsnämnd i vars upptagningsområde forskningen ska ske, se under Kontakter på respektive regionala etikprövningsnämnds sida.

Anslagstavla

2018-03-07

Kommande elektroniska ansökan

Etikprövningsnämnderna arbetar för att ersätta etikprövningsansökan i pappersform med ett elektronisk ansökningsförfarande i ärendehanteringssystemet Prisma. När det har införts (prelimärt 1 september 2018) kommer etikprövningsnämnderna inte längre ta emot etikprövningsansökningar i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan. Läs mer under fliken Kommande elektroniska ansökan.
2017-09-20

God forskningssed

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed (Vetenskapsrådets rapportserie VR1708) avser att orientera om frågeställningar och problem, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Nu finns en delvis omarbetad version av den senaste upplagan som publicerades 2011. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftning.