Kommande elektroniska ansökan

Etikprövningsnämnderna arbetar för att ersätta etikprövningsansökan i pappersform med ett elektronisk ansökningsförfarande i ärendehanteringssystemet Prisma. När det har införts (prelimärt 1 september 2018) kommer etikprövningsnämnderna inte längre ta emot etikprövningsansökningar i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan.

Prisma ägs gemensamt av Vetenskapsrådet, Forte och Formas.

Organisationskonto

Forskningshuvudmannen måste framöver (preliminärt fr.o.m. 1 september 2018) ha ett organisationskonto i Prisma med en utsedd organisationskontoansvarig.

Har forskningshuvudmannen redan ett organisationskonto i Prisma kan det användas även till att ansöka om etikprövning men organisationskontoansvarig måste ansöka om att få godkännande hos ytterligare myndighet (en etikprövningsnämnd) se Prismas webbplats https://prismasupport.research.se/organisationskonto/installningar.html

En forskningshuvudman som inte har ett organisationskonto anhåller om det på Prismas webbplats https://prisma.research.se/Start under knappen Anhåll om organisationskonto.

Det är tyvärr ännu inte möjligt att anhålla om organisationskonto för att bli godkänd för en etikprövningsnämnd eller att ansökan om att få godkännande hos en etikprövningsnämnd.

Signeringsstruktur

Organisationskontoansvarig (som själv måste ha eller skapa ett personkonto) bygger upp en signeringsstruktur med enheter och underenheter (hemvist) se Prismas webbplats https://prismasupport.research.se/organisationskonto/struktur.html

Organisationskontoansvarig bjuder in användare som bl.a. sköter signering se Prismas webbplats https://prismasupport.research.se/organisationskonto/anvandare.html Vilken information användaren ser och vad användaren har för behörighet beror på vilken roll användaren har getts på kontot.

Personkonto

Forskaren som ska ansöka om etikprövning framöver (preliminärt fr.o.m. 1 september 2018) måste ha ett personkonto i Prisma.

Har forskaren redan ett personkonto i Prisma kan det användas även till att ansöka om etikprövning.

En forskare som inte har ett personkonto skapar det på Prismas webbplats https://prisma.research.se/Start under knappen Skapa personkonto.

Det är forskaren som ansöker om etikprövning och i ansökningsformuläret anger forskningshuvudman och underenhet. Forskaren kan bjuda in medverkande forskare och administratörer och ge dessa antingen läsbehörighet eller redigeringsbehörighet.

Mer information

På Prismas webbplats https://prisma.research.se  finns mer information. Där finns exempelvis Prisma användarstöd med bl.a. Snabbguide samt Frågor och svar https://prismasupport.research.se/

Support

Om du behöver teknisk support med att skapa organisationskonto, signeringsstruktur eller personkonto ska du kontakta Prismas support https://prismasupport.research.se/skicka-din-fraga-till-prisma-support.html

Om du har frågor om ansökningsformuläret (när det införts) ska du kontakta den regionala etikprövningsnämnd i vars upptagningsområde forskningen ska ske, se kontaktuppgifter under fliken Kontakter på respektive regional etikprövningsnämnds flik.ansöka om att få godkännande hos andra myndigheter

Anslagstavla

2018-05-09

EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Den 25 maj 2018 ska EU:s dataskyddsförordning (GDPR) börja tillämpas. Det innebär att det blir samma dataskyddsregler i hela EU. Dataskyddsförordningen kräver att det finns rättslig grund för all behandling av personuppgifter. Den enskilde individen får större kontroll över sina personuppgifter bland annat genom stärkt rätt att få ut uppgifter som man själv har lämnat, men också möjligheten att få information rättad eller att begränsa behandlingen av personuppgifter. Etikprövningsnämnderna har med anledning av den nya dataskyddsförordningen uppdaterat dokumentet "Vägledning till forskningspersonsinformation". Av dokumentet framgår under punkt 7 vilken information som ska lämnas till forskningspersonerna när dataskyddsförordningen börjar tillämpas. Även dokumentet "Stödmall forskningspersonsinformation" har uppdaterats (2018-05-18).
2018-03-07

Kommande elektroniska ansökan

Etikprövningsnämnderna arbetar för att ersätta etikprövningsansökan i pappersform med ett elektronisk ansökningsförfarande i ärendehanteringssystemet Prisma. När det har införts (prelimärt 1 september 2018) kommer etikprövningsnämnderna inte längre ta emot etikprövningsansökningar i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan.
2017-09-20

God forskningssed

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed (rapportserie VR1708) avser att orientera om frågeställningar och problem, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Nu finns en delvis omarbetad version av den senaste upplagan som publicerades 2011. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftning.