Ansökningsblankett

Ansökningsblanketten är gemensam för alla regionala etikprövningsnämnder. Ansökningsblankett och tillhörande vägledningsdokument finns under Snabblänkar till dokument. Det är viktigt att ingen gammal version av ansökningsblanketten används! Ansökningsblanketten sparas lämpligast på egna datorn, fylls i på skärmen och skrivs sedan ut.

Den gemensamma ansökningsblanketten till samtliga regionala etikprövningsnämnder gäller enligt Vetenskapsrådets föreskrifter 2012:1. 

Här hämtar du ansökningsblanketten (docx)

Instruktioner och kommentarer finns på blanketten, som till de flesta regionala etikprövningsnämnder ska sändas in i ett original och 17 kopior. Antalet kopior varierar dock mellan de regionala etikprövningsnämnderna. För mer information angående inlämning av ansökan, se respektive regional etikprövningsnämnds sida under fliken Ansökan.

Mer information finns i dokumenten: Vägledning till ansökan, Vägledning till forskningsplan, Vägledning till forskningspersonsinformation samt Stödmall forskningspersonsinformation under Snabblänkar till dokument.

Adresser och övriga kontaktuppgifter till de regionala etikprövningsnämnderna finns på respektive regional nämnds sida under fliken Kontakter.

 

Anslagstavla

2018-05-09

EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Den 25 maj 2018 ska EU:s dataskyddsförordning (GDPR) börja tillämpas. Det innebär att det blir samma dataskyddsregler i hela EU. Dataskyddsförordningen kräver att det finns rättslig grund för all behandling av personuppgifter. Den enskilde individen får större kontroll över sina personuppgifter bland annat genom stärkt rätt att få ut uppgifter som man själv har lämnat, men också möjligheten att få information rättad eller att begränsa behandlingen av personuppgifter. Etikprövningsnämnderna har med anledning av den nya dataskyddsförordningen uppdaterat dokumentet "Vägledning till forskningspersonsinformation". Av dokumentet framgår under punkt 7 vilken information som ska lämnas till forskningspersonerna när dataskyddsförordningen börjar tillämpas. Även dokumentet "Stödmall forskningspersonsinformation" har uppdaterats (2018-05-18).
2018-03-07

Kommande elektroniska ansökan

Etikprövningsnämnderna arbetar för att ersätta etikprövningsansökan i pappersform med ett elektronisk ansökningsförfarande i ärendehanteringssystemet Prisma. När det har införts kommer etikprövningsansökan inte längre tas emot i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan.
2017-09-20

God forskningssed

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed (rapportserie VR1708) avser att orientera om frågeställningar och problem, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Nu finns en delvis omarbetad version av den senaste upplagan som publicerades 2011. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftning.