Ansökningsblankett

Ansökningsblanketten är gemensam för alla regionala etikprövningsnämnder. Ansökningsblankett och tillhörande vägledningsdokument finns under Snabblänkar till dokument. Det är viktigt att ingen gammal version av ansökningsblanketten används! Ansökningsblanketten sparas lämpligast på egna datorn, fylls i på skärmen och skrivs sedan ut.

Den gemensamma ansökningsblanketten till samtliga regionala etikprövningsnämnder gäller enligt Vetenskapsrådets föreskrifter 2012:1. 

Här hämtar du ansökningsblanketten (docx)

Instruktioner och kommentarer finns på blanketten, som till de flesta regionala etikprövningsnämnder ska sändas in i ett original och 17 kopior. Antalet kopior varierar dock mellan de regionala etikprövningsnämnderna. För mer information angående inlämning av ansökan, se respektive regional etikprövningsnämnds sida under fliken Ansökan.

Mer information finns i dokumenten: Vägledning till ansökan, Vägledning till forskningsplan, Vägledning till forskningspersonsinformation samt Stödmall forskningspersonsinformation under Snabblänkar till dokument.

Adresser och övriga kontaktuppgifter till de regionala etikprövningsnämnderna finns på respektive regional nämnds sida under fliken Kontakter.

 

Anslagstavla

2018-10-22

Elektroniskt ansökningsförfarande och nya Etikprövningsmyndigheten

Ett elektroniskt ansökningsförfarandet i Prisma kommer att införas 1 januari 2019 vilket sammanfaller med att de regionala etikprövningsnämnderna upphör och verksamheten 1 januari 2019 tas över av den nya Etikprövningsmyndigheten. Etikprövningsansökan kommer då inte tas emot i pappersform. För att en forskare fr.o.m. 1 januari 2019 ska kunna ansöka om etikprövning måste forskaren själv ha ett personkonto i Prisma och forskningshuvudmannen måste ha ett organisationskonto i Prisma med en organisationskontoansvarig som byggt upp en signeringsstruktur. Sökande forskare/forskningshuvudmän bör se över om ni redan har ett personkonto/organisationskonto i Prisma eller inte. Forskningshuvudmän som redan har ett organisationskonto i Prisma bör se över om befintliga signeringsstruktur är tillräcklig eller om den behöver förändras. Avgiften kommer fr.o.m. 1 januari 2019 inte att kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan.
2018-05-09

EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Den 25 maj 2018 ska EU:s dataskyddsförordning (GDPR) börja tillämpas. Det innebär att det blir samma dataskyddsregler i hela EU. Dataskyddsförordningen kräver att det finns rättslig grund för all behandling av personuppgifter. Den enskilde individen får större kontroll över sina personuppgifter bland annat genom stärkt rätt att få ut uppgifter som man själv har lämnat, men också möjligheten att få information rättad eller att begränsa behandlingen av personuppgifter. Etikprövningsnämnderna har med anledning av den nya dataskyddsförordningen uppdaterat dokumentet "Vägledning till forskningspersonsinformation". Av dokumentet framgår under punkt 7 vilken information som ska lämnas till forskningspersonerna när dataskyddsförordningen börjar tillämpas. Även dokumentet "Stödmall forskningspersonsinformation" har uppdaterats (2018-05-18).