Ansökan

Ansökan om etikprövning ska göras av forskningshuvudmannen som också har det yttersta ansvaret för forskningen.

Ansökan ska göras av forskningshuvudmannen, vilket är den statliga myndighet eller den fysiska eller juridiska person som ansvarar för den verksamhet där forskningen utförs. Ett universitet eller ett landsting är alltid forskningshuvudman när forskning utförs av den som är anställd där. Forskningshuvudmannen bestämmer själv genom intern arbets- eller delegationsordning eller genom fullmakt vem som är behörig att företräda huvudmannen.

Ansvar

Forskningshuvudmannen är ansvarig för att forskning som omfattas av lagens bestämmelser, inte utförs utan godkännande. Huvudmannen ansvarar också för att ansökan blir komplett. När ansökningsblanketten är korrekt ifylld och avgiften betald är ansökan komplett. 

Ändringsansökan

Om en ansökan godkänts och väsentliga ändringar inträffat så att förutsättningarna för godkännandet har ändrats, ska forskningshuvudmannen inge en ny ansökan om etikprövning (ändringsansökan). Om en ändring av ett ursprungligt projekt är omfattande ska en helt ny ansökan göras. För mer information om ändringsansökan: Se Vägledning till ansökan, under rubriken Ansökan om ändring.

Vad kostar det?

Avgifterna varierar mellan 5 000 kronor och 16 000 kronor. Avgift för ändringsansökan är 2 000 kronor.

För detaljerad information ansökningsblanketten eller bilaga i förordning (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.

 

Anslagstavla

2018-10-22

Elektroniskt ansökningsförfarande och nya Etikprövningsmyndigheten

Ett elektroniskt ansökningsförfarandet i Prisma kommer att införas 1 januari 2019 vilket sammanfaller med att de regionala etikprövningsnämnderna upphör och verksamheten 1 januari 2019 tas över av den nya Etikprövningsmyndigheten. Etikprövningsansökan kommer då inte tas emot i pappersform. För att en forskare fr.o.m. 1 januari 2019 ska kunna ansöka om etikprövning måste forskaren själv ha ett personkonto i Prisma och forskningshuvudmannen måste ha ett organisationskonto i Prisma med en organisationskontoansvarig som byggt upp en signeringsstruktur. Sökande forskare/forskningshuvudmän bör se över om ni redan har ett personkonto/organisationskonto i Prisma eller inte. Forskningshuvudmän som redan har ett organisationskonto i Prisma bör se över om befintliga signeringsstruktur är tillräcklig eller om den behöver förändras. Avgiften kommer fr.o.m. 1 januari 2019 inte att kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan.
2018-05-09

EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Den 25 maj 2018 ska EU:s dataskyddsförordning (GDPR) börja tillämpas. Det innebär att det blir samma dataskyddsregler i hela EU. Dataskyddsförordningen kräver att det finns rättslig grund för all behandling av personuppgifter. Den enskilde individen får större kontroll över sina personuppgifter bland annat genom stärkt rätt att få ut uppgifter som man själv har lämnat, men också möjligheten att få information rättad eller att begränsa behandlingen av personuppgifter. Etikprövningsnämnderna har med anledning av den nya dataskyddsförordningen uppdaterat dokumentet "Vägledning till forskningspersonsinformation". Av dokumentet framgår under punkt 7 vilken information som ska lämnas till forskningspersonerna när dataskyddsförordningen börjar tillämpas. Även dokumentet "Stödmall forskningspersonsinformation" har uppdaterats (2018-05-18).