Ansökan

Ansökan om etikprövning ska göras av huvudmannen som också har det yttersta ansvaret för forskningen. Viktigt är att rätt version av blankett används.

Ansökan ska göras av forskningshuvudmannen, vilket är lika med den statliga myndighet eller den fysiska eller juridiska person som ansvarar för den verksamhet där forskningen utförs. Ett universitet eller ett landsting är alltid forskningshuvudman när forskning utförs av den som är anställd där. Forskningshuvudmannen bestämmer själv genom intern arbets- eller delegationsordning eller genom fullmakt vem som är behörig att företräda huvudmannen.

Ansvar

Forskningshuvudmannen är ansvarig för att forskning som omfattas av lagens bestämmelser, inte utförs utan godkännande. Huvudmannen ansvarar också för att ansökan blir komplett. När ansökningsblanketten är korrekt ifylld och avgiften betald är ansökan komplett. 

Gemensam blankett för alla regionala nämnder med anvisningar finns under länken Blankett.

OBS! Det är viktigt att använda den aktuella versionen av blanketten som finns under länken ovan.

Vad kostar det?

Avgifterna varierar mellan 5 000 kronor och 16 000 kronor. Avgift för ändringsansökan är 2 000 kronor.

För detaljerad information: Se ansökningsblanketten eller bilaga i förordning (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.

 

Anslagstavla

2017-10-27

Pressmeddelande: Beslut om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning

Expertgruppen för oredlighet i forskning har i dag, på begäran av Karolinska Institutet (KI), beslutat om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.
2017-09-20

Stödmall – Utformning av forskningspersonsinformation

Nu finns en stödmall för utformning av forskningspersonsinformation tillgänglig. Du hittar den under Snabblänkar till dokument efter Vägledning till forskningspersonsinformation.
2017-09-20

God forskningssed, VR 1708, ny delvis omarbetad version

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed, (Vetenskapsrådets rapportserie VR1708) avser att orientera om frågeställningar och problem, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Nu finns en delvis omarbetad version av den senaste upplagan som publicerades 2011. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftning.