Ansökan

Ansökan om etikprövning ska göras av forskningshuvudmannen som också har det yttersta ansvaret för forskningen.

Ansökan ska göras av forskningshuvudmannen, vilket är den statliga myndighet eller den fysiska eller juridiska person som ansvarar för den verksamhet där forskningen utförs. Ett universitet eller ett landsting är alltid forskningshuvudman när forskning utförs av den som är anställd där. Forskningshuvudmannen bestämmer själv genom intern arbets- eller delegationsordning eller genom fullmakt vem som är behörig att företräda huvudmannen.

Ansvar

Forskningshuvudmannen är ansvarig för att forskning som omfattas av lagens bestämmelser, inte utförs utan godkännande. Huvudmannen ansvarar också för att ansökan blir komplett. När ansökningsblanketten är korrekt ifylld och avgiften betald är ansökan komplett. 

Ändringsansökan

Om en ansökan godkänts och väsentliga ändringar inträffat så att förutsättningarna för godkännandet har ändrats, ska forskningshuvudmannen inge en ny ansökan om etikprövning (ändringsansökan). Om en ändring av ett ursprungligt projekt är omfattande ska en helt ny ansökan göras.För mer information om ändringsansökan: Se Vägledning till ansökan, under rubriken Ansökan om ändring.

Vad kostar det?

Avgifterna varierar mellan 5 000 kronor och 16 000 kronor. Avgift för ändringsansökan är 2 000 kronor.

För detaljerad information: Se ansökningsblanketten eller bilaga i förordning (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.

 

Anslagstavla

2018-05-09

EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Den 25 maj 2018 ska EU:s dataskyddsförordning (GDPR) börja tillämpas. Det innebär att det blir samma dataskyddsregler i hela EU. Dataskyddsförordningen kräver att det finns rättslig grund för all behandling av personuppgifter. Den enskilde individen får större kontroll över sina personuppgifter bland annat genom stärkt rätt att få ut uppgifter som man själv har lämnat, men också möjligheten att få information rättad eller att begränsa behandlingen av personuppgifter. Etikprövningsnämnderna har med anledning av den nya dataskyddsförordningen uppdaterat dokumentet "Vägledning till forskningspersonsinformation". Av dokumentet framgår under punkt 7 vilken information som ska lämnas till forskningspersonerna när dataskyddsförordningen börjar tillämpas. Även dokumentet "Stödmall forskningspersonsinformation" har uppdaterats (2018-05-18).
2018-03-07

Kommande elektroniska ansökan

Etikprövningsnämnderna arbetar för att ersätta etikprövningsansökan i pappersform med ett elektroniskt ansökningsförfarande i ärendehanteringssystemet Prisma. När det har införts kommer etikprövningsansökan inte längre tas emot i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan.