Sammanträdestider

Nämndens avdelningar sammanträder i genomsnitt en gång i månaden per avdelning. Den ansökan som kommit in till nämnden och är komplett och betald (avgiften inkommen på nämndens bankgiro) vid sista ansökningsdag kan oftast tas upp på sammanträde. Antalet ärenden per sammanträde är begränsat till cirka 25. Om antal inkomna, och kompletta, ärenden till ett sammanträde överstiger 25 kan därför de senast inkomna och kompletta komma att överföras till nästa sammanträde. Nedan hittar du vårt sammanträdesschema.

Sammanträdesschema 2018

Avdelningen för prövning av medicinsk forskning

 

Sammanträdesdatum 2018 Sista ansökningsdag, senast kl 15.00  
2018-01-17 2017-12-20  
2018-02-14 2018-01-22  
2018-03-21 2018-02-26  
2018-04-18 2018-03-26  
2018-05-16 2018-04-23  
2018-06-13 2018-05-21  
2018-08-15 2018-07-08  
2018-09-19 2018-08-27  
2018-10-17 2018-09-20  
2018-11-14 2018-10-22  
2018-12-12 2018-11-19  

 

Avdelningen för prövning av övrig forskning

Sammanträdesdatum 2018 Sista ansökningsdag, senast kl. 15.00
2018-01-16 2017-12-20
2018-02-13 2018-01-22
2018-03-20 2018-02-26
2018-04-17 2018-03-26
2018-05-15 2018-04-23
2018-06-12 2018-05-21
2018-08-21 2018-07-09
2018-10-03 2018-09-11
2018-11-06 2018-10-15
2018-12-11 2018-11-19

                       
 

Anslagstavla

2018-03-16

Kommande elektronisk ansökan

Etikprövningsnämnderna arbetar för att ersätta etikprövningsansökan i pappersform med ett elektroniskt ansökningsförfarande i ärendehanteringssystemet Prisma. När det har införts (preliminärt 1 september 2018) kommer etikprövningsnämnderna inte längre ta emot etikprövningsansökningar i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan. Läs mer under fliken Kommande elektroniska ansökan: www.epn.se/start/kommande-elektroniska-ansoekan/
2018-03-15

Inför aprilsammanträden med sista inlämningsdatum den 26 mars

Det är just nu många ärenden som lämnas in till nämnden. Tänk därför på att vara ute i god tid och se till att ansökan är komplett d v s korrekt ifylld, underskriven med relevanta bilagor och att prövningsavgiften är betald. Antal ärenden per sammanträde är begränsat till cirka 25. När fler än 25 kompletta ansökningar har inkommit måste vi prioritera. Prioriterade ansökningar är kliniska läkemedelsprövningar samt kompletteringar som på nytt ska granskas på sammanträde. Därför kan de senast inkomna och kompletta komma att överföras till nästkommande sammanträde.
2016-03-21

Att tänka på vid besvarande av kompletteringsbegäran