Ansökan

Här följer information om vad ansökan ska innehålla. Observera att avgift för prövning ska vara nämnden tillhanda senast sista ansökningsdag

Ansökan inges i ett enkelsidigt original samt 17 sorterade och häftade kopior, gärna dubbelsidigt kopierade. Bilagorna häftas ihop med ansökningsblanketten, en komplett ansökan per bunt. Obligatoriska bilagor är bilaga 2 (forskningsplan), bilaga 9 (resursintyg) samt bilaga 10 (CV). Övriga bilagor insänds i förekommande fall. Bilagorna ska numreras i enlighet med blankettens bilageförteckning, punkt 9. Undvik plastfickor, offertmappar och liknande.

Avsedda bilagor för fackmän vid klinisk läkemedelsprövning som Clinical Trial Protocol och Investigator's Brochure, inlämnas i tre exemplar. Gemensam EU-blankett bifogas i två exemplar. 

För mer information se nämndernas Vägledning till ansökan, Vägledning till forskningspersonsinformation och Vägledning till forskningsplan samt FAQ.

Ändringsansökan till tidigare godkänd ansökan: Se Vägledning till ansökan, avsnitt Särskilda uppgifter och FAQ nr 2 och 3. Ändringsansökan inges i ett exemplar. Avgift 2000 kronor.

Etikprövningsnämnderna arbetar med att ersätta pappersblanketten med elektronisk ansökan i ärendehanteringssystemet Prisma. Prisma är ett system utvecklat av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. När detta införts kommer vi inte längre ta emot ansökningar i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan.  Det är i dagsläget oklart när systemet kan tas i drift.

Här hämtar du ansökningsblanketten (docx)

Betalning

Prövningsavgiften ska vara nämnden tillhanda senast sista ansökningsdag. Betalning sker till nämndens bankgiro med en tydlig referens. Vid ny ansökan anges som betalningsmeddelande ansvarig forskares namn (motsvarande punkt 1:3 i ansökan) samt början på projekttiteln. Vid ändringsansökan anges forskarens namn och nämndens diarienummer på den ursprungliga ansökan. Observera att det inte är möjligt att betala för flera ansökningar samtidigt, utan endast en ansökan per betalning.

Om det är oklart för nämnden vilken ansökan inbetalningen avser kan handläggningstiden fördröjas.

För avgiftens storlek: Se ansökningsblanketten 

Bankgiro-nummer för betalning av prövningsavgift: 792 - 9052

Vid betalning från utlandet:
IBAN: SE8812000000012810105499
Swift: DABASESX
Bank: Danske Bank

Organisationsnummer: 202200-1552

Beslut

Beslut expedieras via e-post till ansvarig forskare (punkt 1:3) samt behörig företrädare för forskningshuvudmannen (punkt 1:2). Beslut expedieras vanligtvis inom 14 dagar efter sammanträde.

Anslagstavla

2018-07-10

Öppettider under sommaren 2018

Kansliet har under semesterperioden fr o m den 10 juli till den 14 augusti begränsad bemanning. Under vecka 30 och 31 är kansliet obemannat men kan nås via epost och vid behov finns möjlighet att lämna in handlingar kl 10.00 – 12.00.
2018-05-22

Inför augustisammanträden med inlämningsdatum senast den 9 juli.

Det är just nu många ärenden som lämnas in till nämnden. Tänk därför på att vara ute i god tid och se till att ansökan är komplett d v s korrekt ifylld, underskriven med relevanta bilagor och prövningsavgiften betald. Det går bra att skicka in ansökan med internpost och vanlig post. Vill du lämna in din ansökan personligen har kansliet öppet kl 9.00-12.00 den 9 juli.
2018-05-22

EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Läs mer om i uppdaterade stöddokument anpassade till dataskyddsförordningen.