Ansökan

Här följer information om vad ansökan ska innehålla. Observera att avgift för prövning ska vara nämnden tillhanda senast sista ansökningsdag

Ansökan inges i ett enkelsidigt original samt 17 sorterade och häftade kopior, gärna dubbelsidigt kopierade. Bilagorna häftas ihop med ansökningsblanketten, en komplett ansökan per bunt. Obligatoriska bilagor är bilaga 2 (forskningsplan), bilaga 9 (resursintyg) samt bilaga 10 (CV). Övriga bilagor insänds i förekommande fall. Bilagorna ska numreras i enlighet med blankettens bilageförteckning, punkt 9. Undvik plastfickor, offertmappar och liknande.

Avsedda bilagor för fackmän vid klinisk läkemedelsprövning som Clinical Trial Protocol och Investigator's Brochure, inlämnas i tre exemplar. Gemensam EU-blankett bifogas i två exemplar. 

För mer information se nämndernas Vägledning till ansökan, Vägledning till forskningspersonsinformation och Vägledning till forskningsplan samt FAQ.

Ändringsansökan till tidigare godkänd ansökan: Se Vägledning till ansökan, avsnitt Särskilda uppgifter och FAQ nr 2 och 3. Ändringsansökan inges i ett exemplar. Avgift 2000 kronor.

Etikprövningsnämnderna arbetar med att ersätta pappersblanketten med elektronisk ansökan i ärendehanteringssystemet Prisma. Prisma är ett system utvecklat av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. När detta införts kommer vi inte längre ta emot ansökningar i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan.  Det är i dagsläget oklart när systemet kan tas i drift.

Här hämtar du ansökningsblanketten (docx)

Betalning

Prövningsavgiften ska vara nämnden tillhanda senast sista ansökningsdag. Betalning sker till nämndens bankgiro med en tydlig referens. Vid ny ansökan anges som betalningsmeddelande ansvarig forskares namn (motsvarande punkt 1:3 i ansökan) samt början på projekttiteln. Vid ändringsansökan anges forskarens namn och nämndens diarienummer på den ursprungliga ansökan. Observera att det inte är möjligt att betala för flera ansökningar samtidigt, utan endast en ansökan per betalning.

Om det är oklart för nämnden vilken ansökan inbetalningen avser kan handläggningstiden fördröjas.

För avgiftens storlek: Se ansökningsblanketten 

Bankgiro-nummer för betalning av prövningsavgift: 792 - 9052

Vid betalning från utlandet:
IBAN: SE8812000000012810105499
Swift: DABASESX
Bank: Danske Bank

Organisationsnummer: 202200-1552

Beslut

Beslut expedieras via e-post till ansvarig forskare (punkt 1:3) samt behörig företrädare för forskningshuvudmannen (punkt 1:2). Beslut expedieras vanligtvis inom 14 dagar efter sammanträde.

Anslagstavla

2017-10-30

Elektronisk ansökan - införandet försenas

Enligt tidigare planering skulle ett system med elektronisk ansökan införas från och med den 1 mars 2018. Systemet baseras på ärendehanteringssystemet Prisma, vilket ägs gemensamt av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. Ägarna har nu beslutat att inte prioritera utvecklingen för etikprövningsnämnderna, vilket medför att erforderlig programmering inte hinns med till det planerade startdatumet. Det är för närvarande oklart när ett system med elektronisk ansökan kan tas i drift.
2016-03-21

Att tänka på vid besvarande av kompletteringsbegäran

2013-02-28

Förhandskontroll för forskning försvinner

Från och med den 1 mars 2013 upphör skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen.