Märkning av avgifter

2012-05-02

På förekommen anledning vill vi betona vikten av att märka inbetalningar av ansökningsavgiften på rätt sätt.

Ny ansökan: Ska alltid märkas med ansvarig forskares namn vilket är lika med angivet namn under punkt 1:3 i ansökningsblanketten. Om utrymme finns kan även början av ansökans titel läggas till.

Tilläggsansökan: Ska alltid märkas med det ursprungliga diarienumret, Dnr nnn-nn

Om inbetalning är omärkt eller felaktigt märkt kan detta försena handläggningen av ansökan.

Endast en ansökningsavgift per betalningstalong.

Taxa avgifter:

Forskning där endast en forskningshuvudman deltar - 5 000 kronor

Forskning där mer än en huvudman deltar - 16 000 kronor

Forskning där mer än en forskningshuvudman deltar, men där samtliga forskningspersoner eller forskningsobjekt har ett omedelbart samband med endast en av forskningshuvudmännen - 5 000 kronor

Endast behandling av personuppgifter - 5 000 kronor
(När enbart redan befintliga personregister ska användas, till exempel nationella
databaser)

Forskning som gäller klinisk läkemedelsprövning - 16 000 kronor

Ändring av tidigare godkänd ansökan enligt 4 § förordning (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor - 2 000 kronor

Bankgironr för avgiften: 731-9759

Vid betalning från utlandet

IBAN: SE02 1200 0000 0128 1010 4913
Swiftcode: DABASESX
Bank: Danske Bank

Anslagstavla

2018-11-22

Begränsad bemanning Jul/Nyår

2018-08-05

Anslagstavla

Titta alltid under Anslagstavlan till höger för att ta del av information och tips som vi lagt upp
2017-04-25

Engelsk benämning

Översättning
2016-06-09

Ansökan om ändring

Ändring av redan godkänd ansökan
2015-12-03

Tydligare information krävs vid forskningsstudier

Datainspektionen har granskat fyra läkemedelsbolag och konstaterat brister rörande information, samtycke och IT-säkerhet i forskningsprojekt.