Etikprövning för studentarbeten och ST-arbeten

2015-02-25

Arbeten som utförs inom ramen för högskoleutbildning, så kallade studentarbeten, på grundnivå eller på avancerad nivå är inte forskning i etikprövningslagens mening. De behöver därmed inte prövas av den regionala etikprövningsnämnden. Vetenskapligt arbete under ST-utbildning jämställs med studentarbeten.

Undantaget från kravet på prövning av studentarbeten kom till 2008. Regeringen ansåg att studenter på denna nivå inte bör åläggas det ansvar som det innebär att bedriva verksamhet där det finns risk att skada människor fysiskt, psykiskt eller integritetsmässigt. Samtidigt uttalades det att det förutsätts att arbeten inom ramen för utbildning bedrivs under etiskt säkerställda och trygga former. Detta ansvar ligger på utbildningsanordnaren vilket framgår av högskolelagen. Däremot krävs prövning av studentarbeten på forskarnivå. Detta regelverk gäller även vetenskapliga arbeten inom läkares specialistutbildning.

Kräver prövning

Det är tydligt att det finns gränsdragningsproblem och att vissa arbeten som genomförs av personer under utbildning kan kräva prövning av nämnden. Centrala etikprövningsnämnden, har uttalat att det gäller framförallt om:

  • Arbetet kan komma att bli en del i ett doktorandarbete, det vill säga att arbetet avses bli en del antingen i någon annans doktorandprojekt, då är det denne eller - helst - dennes handledare som bör anges som projektansvarig, eller i studentens eget doktorandprojekt som då utförs på forskarnivå och därmed omfattas då av etikprövningslagen. I första hand bör det då vara studentens handledare som anges som projektansvarig.
  • Arbetet genomförs som en del i en etablerad forskares projekt där avsikten är att presentera resultaten i vetenskapliga sammanhang, vilket innebär att projektet i själva verket inte är ett studentarbete utan ett vanligt forskningsprojekt. Även i dessa fall bör den etablerade forskaren anges som projektansvarig. 

För studentarbeten som baseras på registerdata från exempelvis Socialstyrelsen krävs i allmänhet ett godkännande från en EPN för att få tillgång till data.

Inga besked i efterhand

Observera att EPN aldrig kan godkänna ett projekt i efterhand. Därför är det viktigt att ansökningar lämnas in ifall det föreligger osäkerhet om projektet omfattas av etikprövningslagen. Kansliet vid EPN liksom de vetenskapliga sekreterarna kan ge allmänna råd, vilket inte är detsamma som ett rådgivande yttrande. De kan däremot aldrig ge ett bindande förhandsbesked. För detta krävs en komplett ansökan. Om nämnden skulle finna att projektet inte omfattas av lagen kan nämnden avge ett rådgivande yttrande, om forskaren önskat det, 

Kontaktuppgifter, sammanträdestider och kostnadsuppgifter finns på www.epn.se. Kostnaden för en etikprövning är som regel 5000 kronor.

Sammanfattningsvis gäller för studentarbeten på grundnivå och på avancerad nivå, att man inte rutinmässigt behöver lämna in en ansökan.

Projekt, oavsett om de genomförs under utbildning eller ej, som avses att bli publicerade i vetenskapliga sammanhang som exempelvis i en internationell vetenskaplig tidskrift, brukar uppfattas som forskning och bör därmed prövas av EPN. Vid tveksamhet ska ansökan göras, eftersom den, enligt ovan, aldrig kan göras i efterhand.

Att skriva en forskningsetikansökan kan i sig innebära en träning i vetenskapligt arbete. Oftaär det därför lämpligt att studenten utarbetar ett förslag. Själva ansökan bör i sin slutliga form däremot inte lämnas in av studenten, utan av studentens handledare. Det vill säga den projektansvarige, som måste ha ett fullgott CV, vilket ska bifogas ansökan.

Anslagstavla

2018-11-22

Begränsad bemanning Jul/Nyår

2018-08-05

Anslagstavla

Titta alltid under Anslagstavlan till höger för att ta del av information och tips som vi lagt upp
2017-04-25

Engelsk benämning

Översättning
2016-06-09

Ansökan om ändring

Ändring av redan godkänd ansökan
2015-12-03

Tydligare information krävs vid forskningsstudier

Datainspektionen har granskat fyra läkemedelsbolag och konstaterat brister rörande information, samtycke och IT-säkerhet i forskningsprojekt.