Överklagande/ överlämnande

En regional nämnds beslut får överklagas till Centrala etikprövningsnämnden. Det är forskningshuvudmannen som har den formella rätten att överklaga beslutet.

Överklagandet ska ställas till Centrala etikprövningsnämnden men sändas till den regionala nämnden, som prövar om överklagandet har inkommit i rätt tid. De skickar sedan överklagandet och samtliga handlingar i ärendet till den centrala nämnden.

Om den regionala nämnden är oenig om utgången av etikprövningen, ska nämnden lämna över ärendet för avgörande till Centrala etikprövningsnämnden. Det krävs då att minst tre ledamöter begär det. Om endast nio ledamöter deltar i prövningen ska överlämnandet dock ske om minst två ledamöter begär det. När nämnden lämnar över ett ärende ska den bifoga ett eget yttrande.

Tidsplan 

För att Centrala etikprövningsnämnden ska ta upp ärendet på närmast följande sammanträde, bör ärendet vara nämnden tillhanda cirka tio dagar före sammanträdet. För besked om när nämnden har sammanträde vänligen kontakta kansliet per telefon eller per e-post, se nämndens kontaktuppgifter.

Målsättningen är att ett ärende ska vara slutbehandlat inom två veckor efter ett sammanträde. I många av Centrala etikprövningsnämndens ärenden aktualiseras dock svåra och ibland nya forskningsetiska frågor som kräver fortsatta diskussioner inom nämnden inte bara gällande sakfrågorna utan även kring utformningen av besluten bland annat med hänsyn till CEPN:s praxisbildande funktion, varför tiden mellan sammanträde och slutligt beslut ibland kan vara längre.

Anslagstavla

2017-10-27

Pressmeddelande: Beslut om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning

Expertgruppen för oredlighet i forskning har i dag, på begäran av Karolinska Institutet (KI), beslutat om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.
2017-09-20

Stödmall – Utformning av forskningspersonsinformation

Nu finns en stödmall för utformning av forskningspersonsinformation tillgänglig. Du hittar den under Snabblänkar till dokument efter Vägledning till forskningspersonsinformation.
2017-09-20

God forskningssed, VR 1708, ny delvis omarbetad version

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed, (Vetenskapsrådets rapportserie VR1708) avser att orientera om frågeställningar och problem, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Nu finns en delvis omarbetad version av den senaste upplagan som publicerades 2011. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftning.