Expertgruppen för oredlighet i forskning vid CEPN

CEPN:s expertgrupp för oredlighet i forskning består av en ordförande och sex övriga ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. De övriga ledamöterna ska ha vetenskaplig kompetens inom olika forskningsområden, varav en ledamot ska företräda etisk sakkunskap.

Från och med den 1 januari 2010 har CEPN en ny uppgift. I enlighet med 9 § förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden har det vid CEPN inrättats en expertgrupp för oredlighet i forskning. Expertgruppen ska på begäran av ett universitet eller högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) yttra sig i ärenden som rör utredningar av misstankar om oredlighet i forskning, konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete (SFS 2013:507).

Utses av regeringen

Expertgruppen för oredlighet i forskning består av en ordförande och sex övriga ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. De övriga ledamöterna ska ha vetenskaplig kompetens inom olika forskningsområden, varav en ledamot ska företräda etisk sakkunskap. För samtliga ledamöter i expertgruppen finns personliga ersättare. Alla ledamöter och ersättare utses av regeringen för en bestämd tid (9-11 § § förordningen med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden).

Högskolans utredningsskyldighet

Enligt 1 kap. 16 högskoleförordningen (1993:100) ska en högskola som genom en anmälan eller på något annat sätt får kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller annat utvecklingsarbete vid högskolan utreda misstankarna. En högskola får under pågående utredning hämta in ett yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning hos Centrala etikprövningsnämnden. Om den person som väckt frågan om misstanke om oredlighet, eller den person som misstanken riktas mot, begär det, ska högskolan hämta in ett sådant yttrande. Något yttrande behöver dock inte hämtas in, om högskolan bedömer det som uppenbart obehövligt.

Expertgruppen för oredlighet i forskning vid CEPN

Ledamot, tillika ordförande  

Personlig ersättare

Lena Berke, f.d lagman vid Stockholms tingsrätt      Jerry Eriksson, kammarrättslagman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Elisabeth Rachlew, professor  Christina Moberg, professor
Ulrik Ringborg, professor Holger Luthman, professor
Elin Wihlborg, professor Aleksander Giwercman, professor
Lena Halldenius, professor Björn Petersson, docent
Göran Sandberg, professor Karin Sporre, professor 
Jack Lysholm, professor Ann-Charlotte Smedler, professor

 

Expertgruppen för oredlighet i forskning är medlem i the European Network of Research Integrity Offices, ENRIO

 

Anslagstavla

2017-10-27

Pressmeddelande: Beslut om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning

Expertgruppen för oredlighet i forskning har i dag, på begäran av Karolinska Institutet (KI), beslutat om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.
2017-09-20

Stödmall – Utformning av forskningspersonsinformation

Nu finns en stödmall för utformning av forskningspersonsinformation tillgänglig. Du hittar den under Snabblänkar till dokument efter Vägledning till forskningspersonsinformation.
2017-09-20

God forskningssed, VR 1708, ny delvis omarbetad version

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed, (Vetenskapsrådets rapportserie VR1708) avser att orientera om frågeställningar och problem, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Nu finns en delvis omarbetad version av den senaste upplagan som publicerades 2011. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftning.