Behandling av personuppgifter hos Centrala etikprövningsnämnden

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen, Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2016/679, ska den personuppgiftsansvarige lämna information kopplad till sin behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Centrala etikprövningsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för sitt myndighetsuppdrag.  Om du vill komma i kontakt med Centrala etikprövningsnämnden kan du ringa 08-546 77 610 eller skicka e-post till: kansli@cepn.se.

Vid Centrala etikprövningsnämndens finns ett dataskyddsombud som du når via dataskyddsombud@cepn.se eller telefonnummer 08-546 44 031.

Ändamål och rättslig grund

Centrala etikprövningsnämnden inrättades den 1 januari 2004 med uppgift att pröva ansökningar om etikprövning av forskning som avser människor och utöva tillsyn enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460). Nämnden har även till uppgift att pröva vissa frågor enligt lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (2002:297). Nämndens verksamhet regleras genom förordningen med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden (2003:617).

I enlighet med 9 § förordningen med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden har det vid Centrala Etikprövningsnämnden inrättats en expertgrupp för oredlighet i forskning. Expertgruppen ska på begäran av ett universitet eller högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen  yttra sig i ärenden som rör utredningar av misstankar om oredlighet i forskning, konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete.

I sitt uppdrag behandlar Centrala etikprövningsnämnden personuppgifter i alla delar av verksamheten. När myndigheten samlar in personuppgifter finns information om ändamål, rättslig grund, hanteringen och skyddet av uppgifter och om den registrerades rättigheter.

Som statlig myndighet utgör den rättsliga grunden i huvudsak något av följande alternativ:

  • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.
  • Led i myndighetsutövning.

Hanteringen av och skyddet för personuppgifterna

Centrala etikprövningsnämnden vidtar relevanta och tillräckliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa uppgiftsskyddet i enlighet med vid var tid gällande regler.

Uppgifterna bevaras eller gallras i enlighet med de författningskrav som ställs på Centrala etikprövningsnämnden som myndighet.

Centrala etikprövningsnämndens är en offentlig verksamhet vilket innebär att personuppgifter kan komma att bli föremål för utlämnande till tredjeman, bland annat vid en begäran om allmänna handlingar i enlighet med 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Ett utlämnande föregås alltid av en sekretessprövning.

Den registrerades rättigheter

Var och en har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Det finns också en rätt att under vissa förutsättningar få uppgifter raderade eller invända mot en behandling av dina personuppgifter. Vidare finns en rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet och en rätt att när som helst återta ett lämnat samtycke.

 

 

 

Anslagstavla

2018-12-03

Namnbyte

Centrala etikprövningsnämnden byter från och med den 1 januari 2019 namn till Överklagandenämnden för etikprövning, ÖNEP. Från årsskiftet nås hemsidan via www.onep.se och e-postadresserna kommer att avslutas med @onep.se.
2017-10-27

Pressmeddelande: Beslut om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning

Expertgruppen för oredlighet i forskning har i dag, på begäran av Karolinska Institutet (KI), beslutat om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.
2017-09-20

Stödmall – Utformning av forskningspersonsinformation

Nu finns en stödmall för utformning av forskningspersonsinformation tillgänglig. Du hittar den under Snabblänkar till dokument efter Vägledning till forskningspersonsinformation.