Ledamöter

Regionala nämndens två avdelningar består av en ordförande och 15 ledamöter per avdelning, samt personliga ersättare för var och en vid respektive avdelning. Av ledamöterna har tio stycken per avdelning vetenskaplig kompetens - de övriga fem företräder allmänna intressen.

Ledamöter och ersättare regionala etikprövningsnämnden Umeå

2017-01-01 - 2019-12-31

Avdelningen för medicinsk forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Anders Iacobæus f.d hovrättspresident
Ersättare: Agneta Ögren, lagman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Inge Axelsson, docent, pediatrik
Ersättare: Sven Arne Silfverdal, docent, pediatrik

Lars Bläckberg, universitetslektor, biovetenskap
Ersättare: Astrid Norberg, professor emeritus, omvårdnad

Tomas Brännström, professor, medicinsk biovetenskap, patologi, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Peter Eriksson, docent, medicin

Sture Eriksson, professor, geriatrik
Ersättare: Hugo Lövheim, docent, geriatrik

Ulrika Petterson Kymmer, docent, klinisk farmakologi
Ersättare: Peter Munch Andersen, professor, neurologi

Ronnie Lundström, professor medicinsk teknik
Ersättare: Lennart Johansson, professor, medicinsk strålningsfysik

Margareta Molin Thorén, professor, odontologi, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: vakans

Jenny Persson, professor, tumörbiologi, molekylärbiologi
Ersättare: Malin Olsson, docent, omvårdnad

Malin Wass, universitetslektor, teknisk psykologi
Ersättare: Henrik Antti, professor, bioinformatik, metabolomik, kemometri, cancer

Mats Lundström, lektor, psykiatrisk omvårdnad
Ersättare: Ove Hellzén, professor, psykiatrisk omvårdnad

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Elisabeth Larsson, handläggare
Ersättare: Lars Jansson, konsult

Elisabeth Lindberg, gymnasielärare
Ersättare: Annica Nilsson, undersköterska

Per-Erik Lundmark, lokförare
Ersättare: Hans Modig, läkare

Sören Olsson, kyrkoherde
Ersättare: Mattias Karlsson, oppositionslandstingsråd

Zeth Olsson, säljare
Ersättare: David Berglund, utredare

 

Avdelning för övrig forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Pia Sandeskog, hovrättsråd
Ersättare: Karin Granholm, rådman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Kalle Grill, universitetslektor, filosofi
Ersättare: Karin Sporre, professor pedagogik

Johan Hellström, docent, statsvetenskap
Ersättare: Eivind Torp, docent, juridik

Staffan Karp, docent, pedagogik
Ersättare: Viola Boström, universitetslektor, juridik

Urban Lindgren, professor, kulturgeografi, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Einar Holm, professor, kulturgeografi

Gerhard Nordlund, docent, pedagogik
Ersättare: Erna Danielsson, docent, sociologi

Hanna Bertilsdotter Rosqvist, docent, sociologi
Ersättare: Jonas Edlund, professor, sociologi

Gunilla Strandberg, professor, omvårdnad
Ersättare: Gunnevi Sundelin, professor, hälsovetenskap

Ingrid Zakrisson, docent, psykologi
Ersättare: Joaquim JF Soares, professor, psykologi

Eva Lindh Waterworth, professor, informatik
Ersättare: Mikael Wiberg, professor, informatik

Marie Wiberg, professor, statistik, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Karolina Parding, professor, sociologi, arbetsvetenskap

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Lars-Göran Brandt, integrationsdirektör
Ersättare: Karin Ekblom, administratör

Lena Brännholm, förskolechef
Ersättare: Lennart Johansson, psykolog

Carin Hasslow, präst
Ersättare: Glenn Berggård, universitetsadjunkt

Marie-Louise Bystedt, vårdlärare
Ersättare: Anna-Karin Nilsson, kemist

Mats Olofsson, journalist
Ersättare: Ingrid Flodin, ombudsman

 

Anslagstavla

2015-08-06

Antal kopior

Tack vare att flera ledamöter i Umeås nämnd nu tar del av ansökningar digitalt behövs inte längre 17 kopior av en ny ansökan, utan endast tre stycken.
2012-05-14

NY ANSÖKNINGSBLANKETT OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING SOM AVSER MÄNNISKOR

Vetenskapsrådets föreskrifter och allmänna råd för etikprövning av forskning som avser människor har uppdaterats.