Ansökan

Ansökan om etikprövning ska göras av huvudmannen som också har det yttersta ansvaret för forskningen. Viktigt är att rätt version av blankett används.

Ansökan ska göras av forskningshuvudmannen, vilket är lika med den statliga myndighet eller den fysiska eller juridiska person som ansvarar för den verksamhet där forskningen utförs. Ett universitet eller ett landsting är alltid forskningshuvudman när forskning utförs av den som är anställd där. Forskningshuvudmannen bestämmer själv genom intern arbets- eller delegationsordning eller genom fullmakt vem som är behörig att företräda huvudmannen.

Ansvar

Forskningshuvudmannen är ansvarig för att forskning som omfattas av lagens bestämmelser, inte utförs utan godkännande. Huvudmannen ansvarar också för att ansökan blir komplett. När ansökningsblanketten är korrekt ifylld och avgiften betald är ansökan komplett. 

Gemensam blankett för alla regionala nämnder med anvisningar finns under länken Blankett.

OBS! Det är viktigt att använda den aktuella versionen av blanketten som finns under länken ovan.

Vad kostar det?

Avgifterna varierar mellan 5 000 kronor och 16 000 kronor. Avgift för ändringsansökan är 2 000 kronor.

För detaljerad information: Se ansökningsblanketten eller bilaga i förordning (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.

 

Anslagstavla

2016-05-26

Expertgruppens yttrande i ärende O 3-2016

Expertgruppen för oredlighet i forskning har den 25 maj 2016 avgett yttrande i ärende O 3-2016. Expertgruppen finner inte grund för att konstatera vetenskaplig oredlighet men riktar kritik såväl mot Uppsala universitet som mot den anklagade professorn för bristfälliga rutiner och dålig ordning i forskningen.
2016-03-03

Tillsynsärende överlämnat till Inspektionen för vård och omsorg

Med anledning av den senaste tidens rapportering i media om vissa operationer som utförts under ledning av Paolo Macchiarini vid Karolinska universitetssjukhuset, publicerar Centrala etikprövningsnämnden härmed det beslut som fattats av nämnden i tillsynsärendet (T 4-2014). Beslutet innebär att nämnden inte har prövat ärendet i sak.
2015-01-29

God forskningssed, Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed, (Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011) avser att orientera om frågeställningar och problem, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar.