Ansökan

Ansökan om etikprövning ska göras av huvudmannen som också har det yttersta ansvaret för forskningen. Viktigt är att rätt version av blankett används.

Ansökan ska göras av forskningshuvudmannen, vilket är lika med den statliga myndighet eller den fysiska eller juridiska person som ansvarar för den verksamhet där forskningen utförs. Ett universitet eller ett landsting är alltid forskningshuvudman när forskning utförs av den som är anställd där. Forskningshuvudmannen bestämmer själv genom intern arbets- eller delegationsordning eller genom fullmakt vem som är behörig att företräda huvudmannen.

Ansvar

Forskningshuvudmannen är ansvarig för att forskning som omfattas av lagens bestämmelser, inte utförs utan godkännande. Huvudmannen ansvarar också för att ansökan blir komplett. När ansökningsblanketten är korrekt ifylld och avgiften betald är ansökan komplett. 

Gemensam blankett för alla regionala nämnder med anvisningar finns under länken Blankett.

OBS! Det är viktigt att använda den aktuella versionen av blanketten som finns under länken ovan.

Vad kostar det?

Avgifterna varierar mellan 5 000 kronor och 16 000 kronor. Avgift för ändringsansökan är 2 000 kronor.

För detaljerad information: Se ansökningsblanketten eller bilaga i förordning (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.

 

Anslagstavla

2017-04-28

Pressmeddelande: Yttrande till Uppsala universitet avs. anklagelser mot professor Peter Eklöv och postdoktor Oona Lönnstedt

Expertgruppen för oredlighet i forskning har idag lämnat yttrande till Uppsala universitet avs. anklagelser mot professor Peter Eklöv och postdoktor Oona Lönnstedt.
2016-09-14

Pressmeddelande: Begärande om yttrande rörande Paolo Macchiarini

Expertgruppen för oredlighet i forskning har på begäran av Karolinska Institutet ombetts att yttra sig i ett ärende där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.
2016-09-09

Pressmeddelande: Begäranden om yttranden rörande Paolo Macchiarini

Expertgruppen för oredlighet i forskning har fått tre begäranden om yttrande från Karolinska Institutet där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.