Ansökan om ändring

2016-06-09

Ändring av redan godkänd ansökan

Vid ansökan som avser ändring av tidigare godkänd studie (tilläggsansökan/amendment) ska handlingarna skickas in i ett exemplar.

Ett brev, inklusive aktuell adress och telefonnummer, märkt med nämndens diarienummer för ursprungsansökan bifogas. Brevet som ska vara underskrivet av projektansvarig med förklaring till vad ändringen gäller samt skälen för förändringen sänds in tillsammans med relevanta handlingar rörande ändringen (Se Vägledning till Ansökan under rubrik Ansökan om ändring).

Om förändring görs i tidigare insänd handling ska denna bifogas och förändringarna vara tydligt markerade så att det klart framgår vad som har ändrats. Tyvärr är det svårt att markera maskinellt i ansökningsformuläret så där måste man markera ”för hand” i t ex mariginalen för ändrat stycke.

Avgiften är 2 000 kr. Inbetalningen märks med nämndens diarienummer för ursprungsstudien.

Anslagstavla

2016-11-22

Anslagstavla

Titta alltid under Anslagstavlan uppe till höger för att ta del av information och tips som vi lagt upp
2016-06-09

Ansökan om ändring

Ändring av redan godkänd ansökan
2016-06-07

Personuppgiftsombud

Personuppgiftsombud, PUO finns vid Sahlgrenska universitetssjukhusen, som har ändrat adress, samt vid Göteborgs universitet
2015-12-03

Tydligare information krävs vid forskningsstudier

Datainspektionen har granskat fyra läkemedelsbolag och konstaterat brister rörande information, samtycke och IT-säkerhet i forskningsprojekt.
2015-02-25

Etikprövning för studentarbeten och ST-arbeten

Arbeten som utförs inom ramen för högskoleutbildning, så kallade studentarbeten, på grundnivå eller på avancerad nivå är inte forskning i etikprövningslagens mening. De behöver därmed inte prövas av den regionala etikprövningsnämnden. Vetenskapligt arbete under ST-utbildning jämställs med studentarbeten.