Överklagande/ överlämnande

En regional nämnds beslut får överklagas till Centrala etikprövningsnämnden. Det är forskningshuvudmannen som har den formella rätten att överklaga beslutet.

Överklagandet ska ställas till Centrala etikprövningsnämnden men sändas till den regionala nämnden, som prövar om överklagandet har inkommit i rätt tid. De skickar sedan överklagandet och samtliga handlingar i ärendet till den centrala nämnden.

Om den regionala nämnden är oenig om utgången av etikprövningen, ska nämnden lämna över ärendet för avgörande till Centrala etikprövningsnämnden. Det krävs då att minst tre ledamöter begär det. Om endast nio ledamöter deltar i prövningen ska överlämnandet dock ske om minst två ledamöter begär det. När nämnden lämnar över ett ärende ska den bifoga ett eget yttrande.

Tidsplan 

För att Centrala etikprövningsnämnden ska ta upp ärendet på närmast följande sammanträde, bör ärendet vara nämnden tillhanda cirka tio dagar före sammanträdet. För besked om när nämnden har sammanträde vänligen kontakta kansliet per telefon eller per e-post, se nämndens kontaktuppgifter.

Målsättningen är att ett ärende ska vara slutbehandlat inom två veckor efter ett sammanträde. I många av Centrala etikprövningsnämndens ärenden aktualiseras dock svåra och ibland nya forskningsetiska frågor som kräver fortsatta diskussioner inom nämnden inte bara gällande sakfrågorna utan även kring utformningen av besluten bland annat med hänsyn till CEPN:s praxisbildande funktion, varför tiden mellan sammanträde och slutligt beslut ibland kan vara längre.

Anslagstavla

2017-04-28

Pressmeddelande: Yttrande till Uppsala universitet avs. anklagelser mot professor Peter Eklöv och postdoktor Oona Lönnstedt

Expertgruppen för oredlighet i forskning har idag lämnat yttrande till Uppsala universitet avs. anklagelser mot professor Peter Eklöv och postdoktor Oona Lönnstedt.
2016-09-14

Pressmeddelande: Begärande om yttrande rörande Paolo Macchiarini

Expertgruppen för oredlighet i forskning har på begäran av Karolinska Institutet ombetts att yttra sig i ett ärende där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.
2016-09-09

Pressmeddelande: Begäranden om yttranden rörande Paolo Macchiarini

Expertgruppen för oredlighet i forskning har fått tre begäranden om yttrande från Karolinska Institutet där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.