CEPN:s tillsyn

Det är Centrala etikprövningsnämnden som har tillsyn över efterlevnaden av etikprövningslagen, förutsatt att tillsynen inte faller inom någon annan myndighets ansvarsområde.

Enligt 34 § lagen (2003:640) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen) har Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Detta gäller dock inte i den mån tillsynen faller inom någon annan myndighets ansvarsområde.

I regeringens proposition 2002/03:50 s. 164 och 206, anges att den forskning som behöver tillsyn enligt etikprövningslagen är den forskning som inte täcks av det tillsynsansvar som Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Datainspektionen har. Vidare anges att den forskning som bland annat blir kvar att utöva tillsyn över, är medicinsk och psykologisk grundforskning som bedrivs av annan huvudman än vårdgivare inom hälso- och sjukvården, exempelvis i anslutning till lärosätenas medicinska institutioner. Detta innebär att det är ett mindre område som det återstår att utöva tillsyn över.

Begränsat

CEPNs tillsynsansvar är begränsat i ytterligare en aspekt. Etikprövningslagen trädde i kraft den 1 januari 2004 och kan endast tillämpas på forskning vars utförande påbörjats efter detta datum. Beslut vid etikgranskning som till och med den 31 december 2003 fattats i de tidigare etikkommittéerna hos olika statliga myndigheter ska gälla även för forskning som börjat utföras först efter den 1 januari 2004. Forskning som har börjat utföras före den 1 januari 2004 omfattas inte heller av lagen, vilket innebär att denna forskning också faller utanför nämndens tillsynsansvar.

Förebyggande 

CEPNs tillsyn syftar till att förebygga att forskning som omfattas av lagen bedrivs utan att ha godkänts vid etikprövning eller i strid med villkor som meddelats i samband med godkännande vid etikprövning. För att förhindra att sådan forskning ändå sker har nämnden vissa befogenheter, t.ex. att utfärda förbud. Nämnden är också skyldig att göra åtalsanmälan om det finns skälig misstanke om straffbelagd överträdelse av etikprövningslagen. I sistnämnda hänseende gäller att endast uppsåtliga överträdelser kan medföra straffansvar.

CEPN utövar ingen tillsyn över de regionala etikprövningsnämnderna och deras beslut, utan de regionala nämnderna står, i likhet med CEPN, under den sedvanliga tillsynen av JO och JK.

 

Anslagstavla

2017-04-28

Pressmeddelande: Yttrande till Uppsala universitet avs. anklagelser mot professor Peter Eklöv och postdoktor Oona Lönnstedt

Expertgruppen för oredlighet i forskning har idag lämnat yttrande till Uppsala universitet avs. anklagelser mot professor Peter Eklöv och postdoktor Oona Lönnstedt.
2016-09-14

Pressmeddelande: Begärande om yttrande rörande Paolo Macchiarini

Expertgruppen för oredlighet i forskning har på begäran av Karolinska Institutet ombetts att yttra sig i ett ärende där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.
2016-09-09

Pressmeddelande: Begäranden om yttranden rörande Paolo Macchiarini

Expertgruppen för oredlighet i forskning har fått tre begäranden om yttrande från Karolinska Institutet där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.