Pressmeddelande: Yttrande till Uppsala universitet avs. anklagelser mot professor Peter Eklöv och postdoktor Oona Lönnstedt

2017-04-28

Expertgruppen för oredlighet i forskning har idag lämnat yttrande till Uppsala universitet avs. anklagelser mot professor Peter Eklöv och postdoktor Oona Lönnstedt.

Anklagelserna om oredlighet i forskning avser en vetenskaplig artikel i tidskriften Science 2016, Environmentally relevant concentrations of microplastic particles influence larval fish ecology.

Expertgruppen konstaterar att Peter Eklöv och Oona Lönnstedt i artikeln uppgett att det funnits ett godkännande av djuretiska nämnden för de aktuella försöken, vilket inte är korrekt. Det tillstånd som refereras till är utfärdat för andra fiskarter än för arterna i de aktuella försöken samt för arter från ett annat vattendrag. Detta tillstånd är dessutom utfärdat efter att försöken som redovisas i den vetenskapliga artikeln ska ha inletts. Peter Eklöv och Oona Lönnstedt har genom att medvetet uppge att ett djuretiskt tillstånd funnits gjort sig skyldiga till vetenskaplig oredlighet.

I allt väsentligt saknas originaldata för den forskning som presenteras i artikeln i Science. Det har uppgetts att merparten av originaldatan funnits lagrad i universitetets databank samt i det supplementära materialet till artikeln. Trots återkommande förfrågningar från Expertgruppen om att få tillgång till detta material har det inte företetts i original. Det är ett oeftergivligt krav att originaldata till forskning sparas och hålls tillgängliga. Förhållandet att Peter Eklöv och Oona Lönnstedt inte presterat mer än vaga fragment av originaldata och inga spårbara datafiler i original, som ligger bakom den forskning som presenteras i artikeln, leder till misstanke om att forskningen inte har utförts, i vart fall inte i den omfattning som uppges. Det får anses synnerligen anmärkningsvärt att artikeln sänts till publicering utan förekomst av nödvändiga data. Det är i sammanhanget värt att påpeka att tidskriften Science brustit i kontrollen i detta avseende. Expertgruppen anser att bristerna när det gäller originaldata är så allvarliga ur forskningsetisk synpunkt, att Peter Eklöv och Oona Lönnstedt genom att inte kunna presentera originaldata till forskningen har gjort sig skyldiga till vetenskaplig oredlighet.

Vad därefter gäller Peter Eklövs och Oona Lönnstedts uppgifter om de fynd som rapporteras i artikeln liksom hur försöken utförts kan ett flertal frågetecken resas. Expertgruppen har efterfrågat dokumentation men detta har inte uppvisats. Trots att Peter Eklöv och Oona Lönnstedt getts flera möjligheter att förklara de många oklarheter som finns kvarstår frågetecknen. Avsaknad av originaldata har i detta avseende varit försvårande samt att i allt väsentligt ord står mot ord. Detta leder till slutsatsen att Expertgruppen inte kan uttala sig om dessa förhållanden. Enligt Expertgruppens bedömning är det dock anmärkningsvärt att artikeln, givet dessa brister, har accepterats av tidskriften Science.

Mot bakgrund av det ovan anförda anser Expertgruppen det anmärkningsvärt att Uppsala universitet i sin förberedande undersökning den 31 augusti 2016 inte funnit stöd för att det föreligger vetenskaplig oredlighet i den forskning som utförts av Peter Eklöv och Oona Lönnstedt.

Sammanfattningsvis finner Expertgruppen enligt vad som anförts ovan att Peter Eklöv och Oona Lönnstedt gjort sig skyldiga till vetenskaplig oredlighet. Även om Oona Lönnstedt varit den som i praktiken stått för merparten av den påstådda forskningen undantar detta inte ansvar för Peter Eklöv. Peter Eklöv har i sin roll som senior forskare haft ett betydande ansvar för det inträffade. Peter Eklöv och Oona Lönnstedt har därför ett delat ansvar för anförda brister.

Mot bakgrund av avsaknad av etiskt tillstånd, i allt väsentligt avsaknad av originaldata för de försök som redovisas i artikeln samt de många oklarheter som finns kring försökens utförande anser Expertgruppen att artikeln i Science bör återkallas.

För kontakt:

Ordförande Lena Berke: 0706- 20 47 92

Kanslichef Jörgen Svidén: 0762- 25 76 66, jorgen.sviden@cepn.se

 

Anslagstavla

2017-04-28

Pressmeddelande: Yttrande till Uppsala universitet avs. anklagelser mot professor Peter Eklöv och postdoktor Oona Lönnstedt

Expertgruppen för oredlighet i forskning har idag lämnat yttrande till Uppsala universitet avs. anklagelser mot professor Peter Eklöv och postdoktor Oona Lönnstedt.
2016-09-14

Pressmeddelande: Begärande om yttrande rörande Paolo Macchiarini

Expertgruppen för oredlighet i forskning har på begäran av Karolinska Institutet ombetts att yttra sig i ett ärende där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.
2016-09-09

Pressmeddelande: Begäranden om yttranden rörande Paolo Macchiarini

Expertgruppen för oredlighet i forskning har fått tre begäranden om yttrande från Karolinska Institutet där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.